Klub SAM Kutina

  • Povećaj slova
  • Resetiraj
  • Smanji slova

Narod bez tehni?ke kulture siromaan je narod !!!

O nama

E-mail Ispis PDF

KLUB SAM u Kutini osnovan je 1973. godine i za vrlo kratko vrijeme djelovanja razvio je svoju aktivnost do te mjere da je jedno vrijeme imao aktivnih ?ak 14 sekcija. Nakon prestanka interesa za neke aktivnosti u Klubu (sam svoj majstor, gradnja muzi?kih instrumenata, energeti?ara, kerami?ara ...) i izdvajanja nekih aktivnosti, odnosno osnivanja novih klubova i drutava (informatika, maketarstvo, modelarstvo, astronomija, foto & video...), ovaj Klub je ostao samo sa dvije sekcije; elektroni?ari i aktivnosti na vodi-jezeru u B. Jaruzi.

?lanovi Kluba, aktivisti-voditelji elektroni?ara, svojim posjetima osnovnim kolama i demonstriranjem rada u Klubu, zainteresirali su ve?i broj mladih koji su se odazvali pozivu i uklju?ili u rad sekcije elektroni?ara.

U Klubu je izvrena prenamjena i ure?enje prostora. Nekadanja strojno & drvodjeljska radionica uredila se za elektroni?are, gdje se okupljaju zainteresirani za elektroniku i elektrotehniku. Cijelu prolu godinu, nekoliko starijih i iskusnijih ?lanova Kluba vodili su te?ajeve sa dvije grupe, po?etni?kom i naprednom sa po 20 u?enika osnovnih i srednjih kola.

I nadalje je ostao u funkciji u?ioni?ki prostor za teoretska predavanja, sastanke i ustupanje drugim drutvima uz pokri?e trokova. Prostor pred elektroni?kom radionicom, sanitarni ?vor i hodnici ure?eni su za potrebe Kluba.

Nekada veoma aktivni, a sada u nedostatku aktivista i ideja za rad s mladima na Jezeru u Banovoj Jaruzi, iako su zahvaljuju?i upornosti i zalaganju pojedinih ?lanova Kluba SAM kao i znatnoj pomo?i pojedinih gospodarstvenih subjekata u Kutini stvoreni dobri uvjeti za rad. Na Jezeru su napravljeni betonski prilazi vodi, kao i temelji za obe?anu drvenu baraku koja bi sluila kao neophodni zatvoreni prostor za opremu i ?lanove kluba. Inventurom i pregledom opreme (uglavnom ru?no izra?enih plovila od drveta i druge opreme), utvr?eno je da se moraju prona?i znatnija sredstva za nabavku drugih i novijih plovila za obuku. Pred kraj godine (2002.), klub SAM i ZTK, a u suglasnosti s Petrokemijom doo Kutina, svi sadraji ove Sekcije predani su Izvi?a?kom odredu BETLEHEM Kutina, koji ?e sa svojim programima kvalitetno iskoristiti prostor, objekte i opremu.

U Klubu SAM su u?injene radikalne organizacione promjene koje obe?avaju , te ukoliko se stvore bolji uvjeti, prvenstveno s uklju?ivanjem u rad ve?eg broja novih aktivista, kao i potrebna nov?ana sredstva, realizirati ?e se Planom predvi?eni zahvati na ure?enju i reorganizaciji Kluba, te na koncu posti?i bolje rezultate u radu zbog kojih ovaj Klub i postoji.

KLUB "SAM" Kutina, A.enoe 2, tel/faks 683 564
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Br.reg, 03000431 Mat. broj 3385442  OIB 62351041962  R 2340009-1100061563  IBAN  HR6223400091100061563
predsjednik Darko Petranovi? 
tajnik Zdenko Bogadi

 

Glavni izbornik


Galerija fotografija